Tremolo tabs

Tab số dành cho kèn Harmonica tremolo 24 lỗ

Download toàn bộ LINK

Cánh bướm vườn xuân
7 9 11 13 12 11 12 11 11 10 12
13 14 16 14 13 12 11 13
7 9 11 13 12 11 12 11 11 10 14
13 12 12 11 11 10 10 9
7 9 11 13 12 11 12 11 11 10 12
13 14 16 14 13 12 11 13
7 9 11 13 12 11 12 11 11 10 14
13 12 12 11 11 10 10 9
15 15 15 15 16 16 16
14 14 14 14 13 13 13
14 14 14 14 13 13 13
12 12 12 12 11 11 11
15 15 15 15 16 16 16
14 14 14 14 13 13 13
14 14 14 14 13 13 13 12 11 10 9

Dem lao xao
11 14 16 15 16 14
11 14 16 15 18 16
11 14 16 15 16 14 15 16 13 11
Lap lai 2 cau dau
11 14 16 15 17 14 15 16 13 14

Em oi Ha Noi pho
11 11 6 6 14
11 9 10 8 8 10
9 8 9 6 10 11
14 11 15 14 14 16 14 10
10 11 8 9 10 8 9 6
15 14 17 15 15 20 18 17
16 16 18 17 15 15
12 12 10 11
11 11 15 16 16 14 16 15
16 16 18 16 16 15 14

Nothing gonna change my love for you

11 12 13 (11 13)x3 18 15 11
16 15 16 13 11 9
12 13 14 13 10
x2

14 16 15 18 15 13 13
20 17 20 19 17 15 15
14 16 15
13 16 15
14 16 15 14 17 18 15 18

18 17 17 17 17 13 13 14 14
14 18 18 18 18 18 12 11 20 17 18
15 16 15 17 18 14 18
15 15 15 15 16 16 14 14 13
18 17 17 17 17 13 13 14 14
14 18 18 18 18 18 12 11 20 17 18
15 15 15 16 15 17 18 14 16
15 15 15 15 15 16 14 16 15

The moon represents my heart
7 9 11 13
9 8 11 13
13 14 16 15 14 13
(11 10 9 9 9) x2
10 11 10 9 6 11 10

7 9 11 13
9 8 11 13
13 14 16 15 14 13
(11 10 9 9 9) x2
10 11 10 6 8 10 9

13 11 10 9 13 8
6 8 6 8 6 7 11
13 11 10 9 13 8
6 8 9 9 9 10 11 10
Lap lai doan 2

Ba cong di cho troi mua
13 13 15 14 13 18
17 18 17 19 17 17 18 15
19 20 19 22 18 19
19 20 15 18 19 20 18 15
14 14 17 19 17 18 17
18 14 13 14 13 16 15

Chuc be ngu ngon
13 11 9 11 11 12 11 9
9 14 14 13 11 12 11 10 10
13 11 9 11 11 12 11 9
6 9 7 9 8 9 8 10 9
6 9 7 9 6 8 9

Happy birthday
13 13 14 13 15 16
13 13 14 13 18 15
13 13 19 17 15 16 14
20 20 17 15 18 15

I have a dream
7 11 10 12
7 9 8 9
7 11 10 12
7 9 8 9
11 12 13 14 13 10
10 11 12 13 11
11 12 13 14 13 10
10 11 12 13 11
13 14 16 15 16 12
12 13 14 16 14 13 12 11 13

ohhsusanna
9 10 11 13 13 14 13 11 9 12 13 13 12 11 12
9 10 11 13 13 14 15 13 11 12 13 13 12 12 11
12 12 14 14 14 13 11 10 9 10
9 10 11 13 13 14 15 13 11 12 13 13 12 12 11

Co be mua dong
14 16 15 16 14 13 14 14 9 9 13 14 9 9 14 14 16 15 16 14 13 13 1414 13 12 13
14 16 15 16 14 13 14 14 9 9 13 14 9 9 14 14 16 15 16 14 13 13 14 16 15 16 (14)
15 18 15 16 14 13 , 13 14 13 12 11 12 13 14 16 15 18 15 16 14 13, 13 14 14 16 15 18 (19)
17 13 17 18 19 18 15 11 15 16 14 13 14 16 15 13 16 15 17 17 18 15 18 14 13.
17 13 17 18 19 18 15 15 11 15 16 14 13 14 16 15 18 15 16 15 16 14.

A time for us
14 15 16 11 11 13 11 14
14 13 12 13 13 12 11 10
11 10 9 10 11
14 15 16 11 11 13 11 14
14 18 16 11 15 16 14
13 15 16 13 14
15 17 15 18 17 20 18 17
15 18 16 15 14 16 13 14

Va toi cung yeu em
15 15 15 -16 -18 -16 15 15 -14 15 -12 -12
11 -12 11 13
-12 -12 -12 -10 -12 -10 -16 -14 -14 -16 13 13
15 15 15 16 18 16 15 15 14 15 12 12
11 12 11 13
12 12 12 10 12 10 16 14 14 16 13 13
13 16 18 15 15
ĐK:
13 15 17 18 18
13 16 18 15 15
15 15 14 14, 14 14 13 13

forever
14 15 17 18 15 16 14 13 12 13
12 11 10 16 13 14 16 15 15 16
15 17 18 15 16 14 13 12 13
12 11 10 16 13 14

15 16 14 16 15 18
17 20 19 1718 15
15 16 14 15 18 18
15 16 15 16 14
11 15 16 14 16 15 18
17 20 19 18 18 15
15 16 14 15 18 16 15 16 14

Ngoi nha hoa hong
11 11 10 11 13 13
11 10 9 9 6 9 10 11
11 10 9 9 6 9 14 13 11 13
11 10 9 9 6 9 11 10
11 11 11 10 11 13 13
11 10 9 9 6 9 10 11
11 10 9 9 6 9 15 16 14 13
13 14 15 15 14 15 17 18
13 14 15 18 17 17 18 15 17 18
18 18 15 16 18 15 15 16 15 11 13
14 13 14 15 14 14 13 14 13 11
14 13 14 16 15 15 15 15 14 18
13 14 15 18 17 17 18 15 17 18
18 18 15 16 18 15 15 16 15 11 13
14 13 14 15 14 14 13 14 13 11
14 13 14 16 15 15 17 18 17 18 15
13 14 15 18 17 17 18 15 17 18
18 18 15 16 18 15 15 16 15 11 13
14 13 14 15 14 14 13 14 13 11
14 13 14 16 15 15 15 15 14 18
13 14 15 18 17 17 18 15 17 18
18 18 15 16 18 15 15 16 15 11 13
14 13 14 15 14 14 13 14 13 11
14 13 14 16 15 15 17 18 17 18 15
14 13 14 15 14 14 13 14 13 11
14 13 14 16 15 15 17 18 17 18 15

Proud of You tremolo 24

Đoạn 1:
Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Fa Sol
11 11 12 13 9 10 11 11 11 12 13

Re Mi Fa Fa Mi Do Fa Mi Fa La Do Re
10 11 12 12 11 9 12 11 12 6 9 10

Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do Do Mi Fa Sol
9 10 11 11 12 13 14 16 15 15 11 12 13

Re Mi Fa Mi Fa Do Do
10 11 12 11 12 15 15

Re Mi Fa Mi Fa Re Re Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
10 11 12 11 12 18 18 15 16 15 18 17 18 15 16 15

Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
15 16 13 13 9 14 14 13 9 9 11 10

Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
11 12 13 15 16 15 18 17 18 15 16 15

Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
15 16 13 13 9 14 14 13 13 15 16 15

Đoạn 2:
Mi Mi Fa Sol Do Re Mi Mi Mi Fa Sol
11 11 12 13 9 10 11 11 11 12 13

Re Mi Fa Fa Mi Do Mi Do Do Re
10 11 12 12 11 9 11 9 9 10

Do Re Mi Mi Fa Sol La Si Do Do Mi Fa Sol
9 10 11 11 12 13 14 16 15 15 11 12 13

Re Mi Fa Mi Fa Do Do Re Mi Fa Mi Fa Re Re
10 11 12 11 12 15 15 10 11 12 11 12 18 18

Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
15 16 15 18 17 18 15 16 15

Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
15 16 13 13 9 14 14 13 9 9 11 10

Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
11 12 13 15 16 15 18 17 18 15 16 15

Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
15 16 13 13 9 14 14 13 13 15 16 15

Đoạn 3:
La La La Si Si La Sol Sol Mi Do
14 14 14 16 16 14 13 13 11 9

Do Re Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Mi Fa Re Re
9 10 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 18 18

Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
15 16 15 18 17 18 15 16 15

Do Si Sol Sol Do La La Sol Do Do Mi Re
15 16 13 13 9 14 14 13 9 9 11 10

Mi Fa Sol Do Si Do Re Mi Re Do Si Do
11 12 13 15 16 15 18 17 18 15 16 15

Do Si Sol Sol Do La La Sol Sol Do Si Do
15 16 13 13 9 14 14 13 13 15 16 15

Fa Fa La Sol Do Fa Do Re Mi Do
12 12 14 13 9 12 9 10 11 9

Con đường mưa

La Fa Sol La Sol Fa Mi Re Si Do
14 12 13 14 13 12 11 10 8 9

Re Fa Sol Mi Do La
10 12 13 11 9 6

La Fa Sol La Sol Fa Mi Re Si Do
14 12 13 14 13 12 11 10 8 9

Re Fa Sol Mi Re Do Re
10 12 13 11 10 9 10

DK:
Fa Sol La Sol Fa Sol,Sol La Do La Sol La Re
12 13 14 13 12 13 ,13 14 15 14 13 14 10

Re Mi Fa Mi Fa Sol ,Fa Sol La La La Do Sol
10 11 12 11 12 13 ,12 13 14 14 14 15 13

Fa Sol La Sol Fa Sol ,La Do Do Do La Re
12 13 14 13 12 13 ,14 15 15 15 14 18

Re Mi Fa La Sol Fa Mi Re
10 11 12 14 13 12 11 10

Mùa đông không lạnh Tre24
Mi, rê mi, rê đô rê, sol sol, mi rê đô đô mi rê, sòl là.
11, 10 11, 10 9 10, 13 13, 11 10 9 9 11 10, 7 6

Mi, rê mi, rê đô rê sol re, đô rê mi, rê mi sol la
11, 10 11, 10 9 10 13 10, 9 10 11, 10 11 13 14

La, đố la sol mi sol, rê mi sol mi rê đô sol mi
14, 15 14 13 11 13, 10 11 13 11 10 9 13 11

La, đố si si la si, sol la si, đố si si đố la
14, 15 16 16 14 16, 13 14 16, 15 16 16 15 14

Điệp khúc:
Mi sol la, la la la si đố la si, la,
11 13 14, 14 14 14 16 15 14 16, 14

Rê mi sol, sol mi sol la sol la mi
10 11 13, 13 11 13 14 13 14 11

Mi sol la, la la la si đố la si, la sol
11 13 14, 14 14 14 16 15 14 16, 14 13

Sol mi sol, la si sol mi rê mi la
13 11 13, 14 16 13 11 10 11 14

Mi sol la, la la la si đố la si, la si,
11 13 14, 14 14 14 16 15 14 16, 14 16,

Sol sol sol, la si la sol rê mi
13 13 13, 14 16 14 13 10 11

Mi sol la, la la la si đố mí rế đố rế
11 13 14, 14 14 14 16 15 17 18 15 18

Mí rế đố, rế đố si, la sol la
17 18 15, 18 15 16, 14 13 14

Mot Vong Trai Dat

Do Do Do La Do Si La La La Fa La Sol
15 15 15 14 15 16 14 14 14 12 14 13

Fa Fa Fa Sol Mi Re Mi Re Re Re Fa Mi Re Mi
12 12 12 13 11 10 11 10 10 10 12 11 10 11

Do Do Do La Do Si Re Re Re Si Re Do
15 15 15 14 15 16 18 18 18 16 18 15

Do Do Do Mi Si La Si Si Si Mi Si Do La
15 15 15 17 16 14 16 16 16 11 16 15 14

Do Do Do Re Re Re Sol Sol Sol Mi Do Do Do
15 15 15 18 18 18 13 13 13 11 15 15 15

Re Mi Fa Mi Mi Re Do Re Mi Do Re
18 17 20 17 17 18 15 18 17 15 18

Sol Do Re Mi Re Do Re Do Si Do
13 15 18 17 18 15 18 15 16 15

Si La Si Si La Sol La Si Do Sol
16 14 16 16 14 13 14 16 15 13

Si Do Fa La Do Mi Re Re Do Re
16 15 12 14 15 17 18 18 15 18

Sol Do Re Mi Re Do Re Do Si Do
13 15 18 17 18 15 18 15 16 15

Si La Si Si La Sol La Si Do Sol Do
16 14 16 16 14 13 14 16 15 13 15

Mi Mi Re Do Mi Re Do Si Do
17 17 18 15 17 18 15 16 15

Đồng thoại (Tong Hua)

Đoạn 1:
Do Fa Mi Fa Do Do Fa Mi Fa Do
9 12 11 12 9 9 12 11 12 9

Do Fa Mi Fa Fa Fa Re Re Do
9 12 11 12 12 12 10 10 9

Do Fa Mi Fa Do Do La Sol Sol Fa
9 12 11 12 9 9 14 13 13 12

Do Fa Mi Fa Re Re Re Fa Re Do
9 12 11 12 10 10 10 12 18 15

Sol Sol Si Si La La La La Mi Sol Fa Fa Mi Fa
13 13 16 16 14 14 14 14 11 13 12 12 11 12

Fa Mi Fa Si Do Do Si La Sol
12 11 12 16 9 15 16 14 13

Sol Sol Si Si La La La La Fa Mi Re Mi Fa
13 13 16 16 14 14 14 14 12 11 18 17 20

Fa Sol Fa Re Re Re Do Do Do
20 13 12 18 18 18 15 15 15

Do Do Si La La Si La
9 15 16 14 14 16 14

La Si La Si La Sol Fa
14 16 14 16 14 13 12

Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Si La
12 14 15 18 18 18 15 13 13 16 14

Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Si La Si La Sol Fa
12 14 15 18 18 18 15 13 13 16 14 16 14 13 12

Sol La Re Re Fa Fa Mi Fa
13 14 10 10 12 12 11 12

Đoạn 2:
Sol Sol Si Si La La La La Mi Sol Fa Fa Mi Fa
13 13 16 16 14 14 14 14 11 13 12 12 11 12

Fa Mi Fa Si Do Do Si La Sol
12 11 12 16 9 15 16 14 13

Sol Sol Si Si La La La La Fa Mi Re Mi Fa
13 13 16 16 14 14 14 14 20 17 18 17 20

Fa Sol Fa Re Re Re Do Do Do
20 13 12 18 18 18 15 15 15

Do Do Si La La Si La
9 15 16 14 14 16 14

La Si La Si La Sol Fa
14 16 14 16 14 13 12

Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Si La
12 14 15 18 18 18 15 13 13 16 14

Fa La Do Re Re Re Do Sol Sol Si La Si La Sol Fa
12 14 15 18 18 18 15 13 13 16 14 16 14 13 12

Sol La Re Re Fa Fa Mi Fa
13 14 10 10 12 12 11 12

Đoạn 3:
Re Re Do Si Si Do Si
10 18 15 16 16 15 16

Si Do Si Do Si La Sol
16 15 16 15 16 14 13

Sol Si Re Mi Mi Mi Re La La Do Si
13 16 18 17 17 17 18 14 14 15 16

Sol Si Re Mi Mi Mi Re La La Do Si Do Si La Sol
13 16 18 17 17 17 18 14 14 15 16 15 16 14 13

La Si Mi Mi Sol Sol La Sol
14 16 11 11 13 13 14 13

La Si Mi Mi Sol Sol Fa Sol
14 16 11 11 13 13 20 13

My Heart Will Go On Tremolo 24

Do Do Do Do Si Do Do Si Do Re Mi Re
9 9 9 9 8 9 9 8 9 10 11 10

Do Do Do Do Si Do Do Sol
9 9 9 9 8 9 9 7

Do Do Do Do Si Do Do Si Do Re Mi Re
9 9 9 9 8 9 9 8 9 10 11 10

Do Do Do Do Si Do Do Sol
9 9 9 9 8 9 9 7

Do Re Sol Sol Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Do Si Do Si Sol
9 10 7 13 12 11 10 11 12 11 10 9 8 9 8 7

Do Re Sol Sol Fa Mi Re Mi Fa Mi Re Do Si Do
9 10 7 13 12 11 10 11 12 11 10 9 8 9

Si Si Do Re Mi Re Do
8 8 9 10 11 10 9

Niệm khúc cuối

(7 9 9 10 10 10 10 11 11 9 9
9 13 13 13 13 14 14 14 14 13 13
13 15 15 15 15 13 13 14 14 11 11 13 13 9 9
6 9 6 9 9 10 9 10 9 9)*2 (+)
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13
13 13 11 11 12 12 10 10 6 6 13 13
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 13
13 13 11 11 12 12 10 10 11 11 9 9
(+) ( thổi lại chỗ đánh dấu + 1 lần)

Right here waiting for you

7 9 10 10 11/ 11 10 9 10 6
6 8 9 10 8 6 7
7 9 10 10 11/ 11 10 9 10 6
6 8 9 10 8 9 9

9 10 11 12 11 10 9 8 6 7
9 10 11 12 9 9 6 7

Dk
13 13 12 11 10
10 10 11 12 11
9 9 10 11 10 9 8 8 7
13 13 12 11 10
10 10 11 12 11
9 9 10 11 10 9 8 8 9

7 9 10 11 12 11 6 6/ 9 9/ 11 11
Đk

Kiss the rain
7 9 10 10 11 119 10 11 10 13 13 13
13 14 16 16 15 15
18 17 18 15 16
15 16 13 13 14 14
13 12 12 13 13
9 10 11 12 12
13 12 11 10 9 8 9 3 5

9 11 13 14
9 8 9 14 13
9 8 9 13 13 12 12 11 11 10 10 9 10 11 11
9 11 13 14
8 8 16 16 14 13
11 13 13 12 12 15 15 14 16 15 17 18 18

41 phản hồi to “Tremolo tabs”

 1. Thi 07/01/2010 at 11:57 Sáng #

  Thanks bạn rất nhiều, kiếm được cái nì giống như lượm được bí kíp zậy đó hì hì. ^____^

 2. voimap 16/03/2010 at 3:49 Chiều #

  mừng hơn bắt được vàng

 3. balu_hanoi 29/03/2010 at 8:03 Sáng #

  hacmonika của mình có 10 lỗ thôi!ko biết sử dụng như thế nào để thổi những bài này??????????

  • tart 02/04/2010 at 10:20 Sáng #

   Harmonica 10 lỗ thì là diatonic, cậu phải dùng tab khác, tab của mình dành riêng cho Harmonica tremolo 24 lỗ cậu ạ ^^

 4. Thi 29/03/2010 at 7:19 Chiều #

  Mình ở ĐN nè, có bạn nào cùng ở đà nẵng không? hôm nào đi off. ^___^

  • Hung 12/05/2012 at 8:30 Chiều #

   Anh co tab because im stupid hok cho em voi

 5. ducthanh 04/08/2010 at 12:08 Sáng #

  cảm ơn bạn rất nhiều.
  tp vungtau

 6. quang_duy 15/08/2010 at 7:24 Sáng #

  thanks rat nhieu

 7. trung 15/08/2010 at 3:48 Chiều #

  tui thoi harmonica 10 lo~, ong co bai` nao` danh cho loai 10lo~ khong???????

  • tart 17/08/2010 at 12:03 Chiều #

   Bạn Trung vào trang Diatonic thì sẽ có tab cho harmonica 10 lỗ ^^

 8. quan 16/08/2010 at 11:14 Chiều #

  ban co bai canh buom vuon xuan ? co the cho mjnh ko

  • tart 17/08/2010 at 12:05 Chiều #

   @Quân: bạn check ở trên nhé, mình vừa cập nhật bài Cánh bướm vườn xuân ^^

 9. thanh_hu 27/08/2010 at 7:35 Chiều #

  ban thanhduy ! sao minh khong vao dc trang wed ban cho .minh moi tap choi the loai nay .neu ban doc dc thi tra loi minh voi .cam on ban nhieu !

 10. Jim 02/09/2010 at 9:38 Sáng #

  Quá hay luôn, mong bạn cập nhật tabs Pha lê tím hoặc midi cũng tốt, tìm mãi ko ra

  • tart 03/09/2010 at 9:09 Sáng #

   Tab của mình đều là những bài tuyển chọn mà mình thấy nó phù hợp với harmonica. Chính vì thế không phải bài nào mình cũng có bạn ạ. Để được hỗ trợ về các bản nhạc mà bạn thích thì bạn vào forum http://www.pandaharmonica.net nhé, trong này có nhiều cao thủ có thể hỗ trợ bạn tận tình ^^
   Thân mến!

 11. Bao La Chuoi Gia 09/09/2010 at 11:27 Chiều #

  cam on ban! thiet su la tui rat zui khi tim` duoc trang nay` cua ban nen du hong quen biet cung phai cam on ban cai’!

 12. dimizi 12/10/2010 at 9:51 Chiều #

  tks pan rat nhiu

 13. lâm 08/12/2010 at 1:53 Chiều #

  bạn có tab tre bài Một Mình của Trịnh công sơn ko bạn…thank bạn

 14. voi con 26/07/2011 at 11:22 Chiều #

  that la hay qua. b có thể up thêm mấy bài nhạc trẻ dễ thổi mà nhịp ko nhanh đc không bạn.

  • tart 31/07/2011 at 8:06 Chiều #

   Vì mình cũng sưu tầm theo sở thích và giai điệu phù hợp với harmonica theo cảm nhận cá nhân là chủ yếu.
   Những bài nhạc trẻ mình cũng ít nghe nên cũng không để ý sưu tầm :p

 15. Art 18/08/2011 at 10:59 Sáng #

  có tab aoi usagi ko ạ?

 16. tâm 02/10/2011 at 7:04 Chiều #

  bạn ơi, có bài breathless ko? mình tìm bài này mãi mà ko thấy…. nhưng cái này của bạn hay lắm. tks nhá

  • tart 25/10/2011 at 4:27 Chiều #

   Breathless của bạn đây ^^, mình chưa có thời gian thử. Bản này mình kiếm được trên mạng qua google.
   14 16 15 16 14 13
   14 16 15 16 14 13 14
   14 16 15 16 14 13
   14 16 15 16 18 15
   15 18 17 18 15 16 15
   15 18 17 17 18 19 19 … 17 18
   CHORUS
   15 24 19 17 18 15 19 19 19 15 16
   24 19 17 18 15 19 19 19 15 15
   15 18 17 17 18 15 16 15 15 18 17 17 18 19 19 17 18

 17. Duy ngọc 03/12/2011 at 4:46 Chiều #

  That tien lợi lun minh se mua ngay mot cây harmonica bn ơi co bai jingel bell

  • tart 16/12/2011 at 5:11 Chiều #

   Của bạn đây ^^

   11 11 11 11 11 11
   jingle bells, jingle bells

   11 13 9 10 11
   jingle all the way

   12 12 12 12 12 12
   Oh, what fun it is to ride,

   11 11 13 13 12 10 9
   In a one horse o–pen sleigh!

 18. manh719 04/01/2012 at 3:28 Chiều #

  thank bạn nha.

 19. duc tai 22/01/2012 at 10:42 Sáng #

  cho hỏi bạn có tab river flow in you k vậy?

  • tart 01/02/2012 at 3:39 Chiều #

   Của bạn đây ^^
   River flow in you

   15 16 15 16 15 13 15 12
   15 16 15 16 15 13 15 12

   15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 11 10
   9 8 9/ 7 9 10 11/ 11 12 13/ 12 11 10

   15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 17 18
   18 17 18 15 16 15/ 9 10 11/ 11 12 13/ 12 11 10

   Dk 4 lần
   15 18 15 16 15/ 13
   15 18 15 16 15/ 13
   15 18 15 16 15 18 17 20 19 17 18 15 16

   15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 11 10
   9 8 9/ 7 9 10 11/ 11 12 13/ 12 11 10

   15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 17 18
   9 8 9/ 9 10 11/ 12 11 10/ 9

 20. mono 30/01/2012 at 7:08 Chiều #

  Cám ơn nhìu nha ^^!

 21. KCPVSDSY 11/02/2012 at 3:54 Chiều #

  web của bạn hay quá,mình cũng thích breathless lắm,bạn có thể cho mình bài breathless hoàn hảo ko?mình thổi bạn gái …^^

 22. KCPVSDSY 11/02/2012 at 3:55 Chiều #

  ấy nhầm,thổi tặng bạn gái

 23. tanloc 27/02/2012 at 12:21 Chiều #

  proud of you cua ban co chinh xac k vay, sao minh nghe no k trung voi loi bai hat vay ban.

 24. Gigi 10/03/2012 at 10:36 Chiều #

  TỚ đang trong giai đọan học hỏi nên rất có ích cho tớ ý ! Thanks bạn nhiều nhiều lắm *ôm*

 25. quy 14/04/2012 at 10:17 Chiều #

  ai cho em tab bai my heart will go on thoi? bang tremolo 16 lo~ n hj

 26. quy 14/04/2012 at 10:28 Chiều #

  ai cho e tab mấy pài hay hay bằng tremolo 16 lỗ với

 27. ken 19/05/2012 at 11:07 Chiều #

  ai co bai dem ta tu hem

 28. Hung 28/05/2012 at 7:09 Chiều #

  Anh co tab tre24 bai because im stupid vs bai sorry but i love you hok cho em voi thank nhieu

 29. quangvu 25/09/2012 at 10:30 Chiều #

  bài Jingle bell của bạn còn phan` cuoi’ ma`, cho mih` xin phan` cuoi’ do’

 30. Tài 09/11/2012 at 8:08 Chiều #

  Bạn có thể giúp mình bài “Tôi tìm thấy tôi” của nhạc sĩ Đức Trí được không?

  • tart 09/11/2012 at 8:32 Chiều #

   Mình tìm nhưng không thấy tab bài này bạn ạ. Với lại không phải bài hát nào hay thì thổi harmonica cũng hợp :p nên nếu bạn là ng mới bắt đầu thì nên tập những bài đơn giản và hay (những bài mình đã post) Khi nào nhạc lý tốt, đọc đc nốt nhạc trên khuông nhạc thì tìm bản nhạc, sẽ dễ hơn nhiều việc tìm tab.
   Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ với harmonica

 31. Kelvin Tuấn 29/01/2013 at 5:34 Chiều #

  Anh ơi cho em xin tab harmonica tremolo 24 lỗ 3 bài này nha: Cầu Vồng Đơn Sắc (Nhật Thy), Điều con muốn nói (Lý Tuấn Kiệt) và bài Lạc niềm tin (Loren Kid) nha. Em cám ơn nhiều!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: